Điều Khoản Sử Dụng
1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng
Cảm ơn bạn đã truy cập Hocbanglai.vn – Trường dạy lái xe Tiến Thành. Các điều khoản và điều kiện sau đây của chúng tôi (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Hocbanglai.vn.

Loading...

Bằng việc sử dụng bất kỳ thông tin nào của Hocbanglai.vn, học viên chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Hocbanglai.vn dưới đây.

Nếu học viên không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Hocbanglai.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Hocbanglai.vn ngay lập tức.

2. Truy cập Offers.vn

Để truy cập và sử dụng thông tin của Hocbanglai.vn, học viên có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi học viên đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Học viên đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Hocbanglai.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Học viên đồng ý rằng tất cả các thông tin mà học viên cung cấp cho Trường dạy lái xe Tiến Thành thông qua website Hocbanglai.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Hocbanglai.vn.

Nếu học viên lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Hocbanglai.vn, học viên có nghĩa vụ bảo mật thông tin và không được tiết lộ cho người nào hoặc tổ chức nào khác.

Loading...

Học viên cũng xác nhận rằng tài khoản của học viên là dành riêng cho học viên và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho người nào khác để truy cập vào các thông tin của Hocbanglai.vn.

Hocbanglai.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu đã được lựa chọn bởi học viên bất cứ lúc nào theo quyết định của Hocbanglai.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ
Các Điều khoản sử dụng cho phép học viên sử dụng các thông tin của Hocbanglai.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại. Học viên không được sao chép, phân phối, sửa đổi các thông tin có sẵn trên Website Hocbanglai.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà học viên sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các thông tin của Hocbanglai.vn.

4. Hành vi bị nghiêm cấm
Học viên chỉ có thể sử dụng các thông tin của Hocbanglai.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Học viên đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Hocbanglai.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

5. Tiêu chuẩn Nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của học viên đăng ký thành viên và tham gia đóng góp, sử dụng thông tin tại Hocbanglai.vn.